TUOI KY HOI

TUỔI KỶ HỢI

Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm KỶ HỢI ( BÌNH ÐỊA MỘC ) giờ THÌN ngày 28 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Dậu có sao THÁI ÂM đơn thủ. Cung Thân an tại Tị có sao THÁI DƯƠNG đơn thủ .
Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm KỶ HỢI ( BÌNH ÐỊA MỘC ) giờ TỊ ngày 19 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh Vô Chính Diệu an tại Thân. Cung Thân Vô Chính Diệu an tại Ngọ .
Lá số tử vi ÂM NỮ sinh năm KỶ HỢI ( BÌNH ÐỊA MỘC ) giờ DẦN ngày 18 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Hợi có sao THIÊN ĐỒNG đơn thủ. Cung Thân an tại Mão có sao THIÊN CƠ, CỰ MÔN .

Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm KỶ HỢI (BÌNH ÐỊA MỘC) giờ THÌN ngày 17 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh Vô Chính Diệu an tại Dậu. Cung Thân an tại Tị có sao THIÊN TƯỚNG đơn thủ.

Lá số tử vi ÂM NỮ sinh năm KỶ HỢI ( BÌNH ÐỊA MỘC ) giờ THÌN ngày 17 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh Vô Chính Diệu an tại Dậu. Cung Thân an tại Tị có sao THIÊN TƯỚNG đơn thủ .
Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm KỶ HỢI ( BÌNH ÐỊA MỘC ) giờ THÂN ngày 24 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tị có sao VŨ KHÚC, PHÁ QUÂN. Cung Thân an tại Dậu có sao TỬ VI, THAM LANG .
Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm KỶ HỢI ( BÌNH ÐỊA MỘC ) giờ MÃO ngày 23 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tuất có sao PHÁ QUÂN đơn thủ. Cung Thân an tại Thìn có sao TỬ VI, THIÊN TƯỚNG .
Lá số tử vi ÂM NỮ sinh năm KỶ HỢI ( BÌNH ÐỊA MỘC ) giờ TUẤT ngày 16 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Mão có sao THÁI DƯƠNG, THIÊN LƯƠNG. Cung Thân an tại Hợi có sao THÁI ÂM đơn thủ .
Lá số tử vi ÂM NỮ sinh năm KỶ HỢI ( BÌNH ÐỊA MỘC ) giờ DẦN ngày 16 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Hợi có sao THÁI ÂM đơn thủ. Cung Thân an tại Mão có sao THÁI DƯƠNG, THIÊN LƯƠNG .
Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm KỶ HỢI ( BÌNH ÐỊA MỘC ) giờ TUẤT ngày 25 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Mão có sao THIÊN PHỦ đơn thủ. Cung Thân Vô Chính Diệu an tại Hợi .

Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm KỶ HỢI (BÌNH ÐỊA MỘC) giờ TÍ ngày 27 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh, Thân đồng cung an tại Sửu có sao THIÊN CƠ đơn thủ.

Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm KỶ HỢI ( BÌNH ÐỊA MỘC ) giờ DẬU ngày 29 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Thìn có sao PHÁ QUÂN đơn thủ. Cung Thân an tại Tuất có sao TỬ VI, THIÊN TƯỚNG .
Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm KỶ HỢI ( BÌNH ÐỊA MỘC ) giờ DẦN ngày 15 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh Vô Chính Diệu an tại Hợi. Cung Thân an tại Mão có sao THIÊN PHỦ đơn thủ .
Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm KỶ HỢI ( BÌNH ÐỊA MỘC ) giờ THÌN ngày 12 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh Vô Chính Diệu an tại Dậu. Cung Thân an tại Tị có sao THIÊN LƯƠNG đơn thủ .
Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm KỶ HỢI ( BÌNH ÐỊA MỘC ) giờ MÃO ngày 4 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tuất có sao PHÁ QUÂN đơn thủ. Cung Thân an tại Thìn có sao TỬ VI, THIÊN TƯỚNG .
Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm KỶ HỢI ( BÌNH ÐỊA MỘC ) giờ TUẤT ngày 3 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Mão có sao LIÊM TRINH, PHÁ QUÂN. Cung Thân an tại Hợi có sao TỬ VI, THẤT SÁT .

Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm KỶ HỢI (BÌNH ÐỊA MỘC) giờ DẬU ngày 2 tháng 3 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Mùi có sao VŨ KHÚC, THAM LANG. Cung Thân Vô Chính Diệu an tại Sửu.

Lá số tử vi ÂM NỮ sinh năm KỶ HỢI ( BÌNH ÐỊA MỘC ) giờ SỬU ngày 2 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tí có sao PHÁ QUÂN đơn thủ. Cung Thân an tại Dần có sao TỬ VI, THIÊN PHỦ .
Lá số tử vi ÂM NỮ sinh năm KỶ HỢI ( BÌNH ÐỊA MỘC ) giờ MÙI ngày 10 tháng 3 Âm Lịch. Cung Mệnh Vô Chính Diệu an tại Dậu. Cung Thân an tại Hợi có sao THÁI ÂM đơn thủ .
Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm KỶ HỢI ( BÌNH ÐỊA MỘC ) giờ TUẤT ngày 4 tháng 9 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tí có sao THÁI DƯƠNG đơn thủ. Cung Thân Vô Chính Diệu an tại Thân .

Từ khóa: TUỔI KỶ HỢI

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *